top of page

תקנון האתר

כללי

1. אתר www.razyarakchi.co.il (להלן: "האתר") משמש כאתר העוסק בעיצוב גרפי ומיתוג עסקי לבעלי עסקים, חברות וארגונים.

2. האתר בבעלות הגב' רז יראקצ'י, מספר עוסק: 312467582. חנה ומיכאל לוין 20 ראשון לציון (להלן: "רז יראקצ'י").

3. תקנון האתר (להלן: "התקנון") מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר, בעליו ומפעיליו.

4. הוראות התקנון חלות בכניסתך ו/או גלישתך ו/או רכישתך ולפיכך, הנך מצהיר על כי אתה מודע לכלליו והוראותיו של התקנון ומקבל ומסכים לנהוג לפיהם ולפי תוכנם.

5. מובהר כי השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לגברים ונשים כאחד.

6. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו שומרים על זכותם לערוך שינויים בתקנון ו/או לעדכנו ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי. בהתאם לכך, חלה עליך אחריות בלעדית לעיין ולהתעדכן בתקנון לצורך בדיקת שינויים או עדכונים ולא תהא לך כל דרישה ו/או תביעה כלפיהם בגין שינויים שנעשו בתקנון.

7. יכול כי מבנה האתר ישונה או יעודכן, ללא צורך בהודעה על כך מראש. השינוי יכול להיות כרוך בתקלות או באי-נוחות בגלישה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו בשל השינוי/העדכון.

תנאי השימוש

8. הכניסה לאתר ו/או הגלישה באתר ו/או הרכישה באתר מהווים הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר חלים על כל חלקיו של האתר ועל כל תכניו.

9. בכניסתך לאתר הנך מצהיר ומאשר כי:

א. הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, כמו גם כשיר לביצוע רכישות.

ב. הנך בן 18 שנה לפחות.

ג. במידה וגילך מתחת לגיל 18 הנך מצהיר ומאשר כי יידעת את הוריך/הממונים עליך /אפוטרופסיך החוקיים בדבר תקנון זה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וקיבלת אישורם לגלוש ו/או להשתמש באתר.

ד. הנך בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהנך תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

ה. ככל ומדובר בתאגיד, קיימת עליו אחריות מלאה לשימוש ו/או ליצירת חשבון בשם התאגיד.

ו. הנך בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: "כרטיס אשראי").

ז. הנך בעל דוא"ל ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

10. יובהר בזאת כי לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד משתמש ו/או בית עסק ו/או רוכש ו/או כותב תוכן ו/או יועץ אשר עשה שימוש רשלני באתר ו/או הזין פרטים כוזבים.

11. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם מעניקים כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש באתר והם אינם ערבים לכך שהתכנים באתר לא יופרעו ו/או יתקיימו ללא טעויות בשל וירוסים או מתקפת סייבר ו/או הם אינם אחראים בשום מקרה שהוא כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.

 

קורסים ומוצרים דיגיטליים

12. הצפייה היא לצורך העשרה בלבד, ללא התחייבות ו/או אחריות ו/או המלצה לביצוע פעולה כלשהיא ו/או תחליף לייעוץ.

13. הצפייה לא מאפשרת לבצע בתוכן שום שימוש מסחרי.

14. אין לרז יראקצ'י כל אחריות לבעיה טכנית ו/או בעיית חיבור למרשתת שמונעת ממך צפייה ומקורה בתקלה בציוד שנמצא ברשותך.

15. פועל יוצא מהאמור לעיל הוא כי לא יתבצע החזר כספי במקרה של בעיות טכניות שלא מאפשרות צפייה.

16. רז יראקצ'י רשאית, לפי שיקול דעתה לשנות תכנים ולא יהיו לך טענות כנגדה בשל שינויים כאלה ואחרים, ככל וייעשו.

17. לאחר רכישת קורס דיגיטלי תשלח אליך סיסמא אשר באמצעותה תוכל להיכנס לתכני הקורס ולצפות בהם ללא הגבלה.

18. הנך נדרש/ת לשמור על סיסמתך בסודיות. השימוש והצפייה בקורס אינם ניתנים להעברה בשום צורה.

19. אין לבצע שימוש בלתי חוקי בתכנים המועברים ו/או לבצע מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי ו/או כדי לסייע בביצועו של מעשה כזה.

20. רז יראקצ'י לא תהא אחראית לכל מניעה בצפייה כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

21. התמורה עבור הקורס תשולם על ידך באמצעות כרטיס אשראי בהתאם לסכום המופיע בדף הנחיתה.

22. לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שבוצעה.

23. זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של כל התכנים המועברים לרבות מערכי שיעור, תמונות, מצגות, תוכן מקצועי, תרגולים, התנסויות, הקלטות, סרטונים (להלן: "זכויות הקניין וזכויות היוצרים") רובן ככולן, ללא יוצא מן הכלל שייכות לרז יראקצ'י ומוחזקות אצלה באופן בלעדי.

24. שימוש בתכנים הינו לצורך אישי בלבד ולמטרת הבנה והטמעת הנלמד.

25. אין ולא תהיה לך כל זכות בזכויות הקניין ובזכויות היוצרים, לא בזמן הצפייה בקורס ולא לאחריו. אין להשתמש בהם ו/או ללמד ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או לתעד ו/או לצלם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי ו/או להציג בפומבי בכל דרך כל תוכן מהתכנים אליהם נחשפת.

מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט במחוז מרכז, המוסמך לפי העניין.

26. ייתכן כי משתתפי וובינר או זום יצולמו. ככל ואינך מאשר זאת, יש לפנות לרז יראקצ'י : 052-8272109 razus456@gmail.com.

27. מסגרת ההתקשרות אינה כוללת שאלות והתייעצויות פרטניות במהלך ו/או בתום הקורס או הוובינר, שלך ו/או של מי מטעמך.

 

רכישות

28. דף מכירה מוצג עבור כל מוצר או שירות ובו מופיע שם, פירוט ומחיר.

29. כלל המחירים המוצגים כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת.

30. מובהר בזאת כי התמונות הינן לצרכי המחשה בלבד.

31. מובהר בזאת כי המחירים מתעדכנים מעת לעת.

32. הנך נדרש למלא במדויק את כל הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העסקה. רז יראקצ'י אינה אחראית בכל מקרה שהפרטים בטופס הרכישה מולאו בצורה שגויה ו/או בצורה חלקית ו/או בצורה לא מדויקת ו/או בצורה לא ברורה ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

33. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה לגרור הליכים משפטיים ולרז יראקצ'י ו/או למי מטעמה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הזנת פרטים כוזבים, חלקיים ו/או לא מדויקים ו/או אם לא ניתן לקבל את מלוא התמורה בגין העסקה מכל סיבה שהיא והיא רשאית לעמוד על זכויותיה המשפטיות ככל ונגרמו לה נזקים.

34. עם ביצוע הרכישה תשלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה "חשבונית מס/קבלה" עם פרטי המוצר/השרות  שנרכש והסכום הכולל. נבקשך ליידע את רז יראקצ'י במידה ופרטי העסקה לא נשלחו.

35. בעבור רכישות של קורסים דיגיטליים, מוצרים דיגיטליים ופגישות ייעוץ, חיוב עסקה יתבצע באמצעות מערכת "משולם" דרך כרטיס אשראי.

36. ככל ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, ההזמנה תבוטל ולא יסופק השרות או המוצר ולא תהא למשתמש/לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו.

37. הודעה על אי ביצוע העסקה תשלח לדוא"ל שהוזן בביצוע ההזמנה.

38. בעבור רכישת עבודות עיצוב גרפי ומיתוג, יישלחו הסכם התקשרות וחשבון עסקה. חיוב עסקה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או העברה בנקאית ו/או "ביט" ו/או "פייבוקס". "חשבונית מס/קבלה" תשלח לכתובת הדוא"ל שהוזנה. נבקשך ליידע את רז יראקצ'י במידה ו"חשבונית מס/קבלה" לא התקבלה.

 

מדיניות ביטולים

39. מדיניות ביטולים והחזר כספי יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובכפוף להוראות ו/או מגבלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

40. עבודות עיצוב ומיתוג - ביטול עסקה מתאפשר אך ורק במידה ועוד לא החלה העבודה על השירות. דמי ביטול ייגבו בהתאם לחוק - 5% או 100 ₪, לפי גובה העסקה. בכל מקרה אחר, אין החזר כספי. יש לקבל אישור על הגעת הודעת הביטול לרז יראקצ'י.

41. קורסים דיגיטליים ו/או קבצים הניתנים להורדה וצפייה מידית - לא ניתן לבטל עסקה לאחר שבוצעה.

42. קורסים דיגיטליים הניתנים לצפייה בהתאם לזמן קבלתם - חיוב בגין החלק היחסי אותו צרכת ובתוספת דמי ביטול של 5%.

43. ייעוץ - ניתן לקבל החזר כספי עד 3 ימים לפני המועד שנקבע. מעבר לכך לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.

44. סדנאות / וובינר - ניתן לקבל החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול עד 7 לפני תחילת המועד שנקבע. 7 ימים לפני תחילת המועד שנקבע - יינתן החזר כספי בגובה 30% מעלות העסקה. מעבר לכך לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.

45. יובהר כי מקרים של כניסה מאוחרת ו/או יציאה מוקדמת ו/או אי כניסה, לא יזכו בהחזר כספי.

46. רז יראקצ'י רשאית לבטל עסקה באם נפלה טעות בהצגת המוצר ו/או השירות, במחירו ו/או בתיאורו ו/או אם ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר ו/או במקרה של כוח עליון, כדוגמת מגיפה, מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה, שביתה, אירוע טבע חריג, רעידת אדמה, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של רז יראקצ'י.

 

התחייבויות משתמש האתר

47. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר, אלא למטרה שלשמה מיועד האתר ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.

48. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לאתר.

49. חל איסור על שימוש מסחרי באתר בדרך של פרסום מוצרים ו/או שירותים אלא בכפוף לאישור בכתב מבעלת האתר.

50. על המשתמש חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלת האתר ו/או פגיעה בצדדים שלישיים, ו/או שימוש המהווה עברה על כל חוק כלפי בעלת האתר ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע"י בעלת האתר ו/או צדדים שלישיים, זאת ע"פ הוראות הדין.

 

אישור התקנון

51. טרם גלישה ושימוש באתר יש לקרוא בעיון את תנאי התקנון. ביצוע כל פעולה באתר לרבות כניסה ו/או גלישה ו/או רכישה של מוצר או שירות תהווה ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין, מודע לכללם ולהוראות ומסכים עם מלוא תנאי תקנון זה.

52. המשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד האתר ו/או בעלת האתר ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, למעט טענות באשר לאי קיום התחייבויות האתר עפ"י תנאי תקנון זה.

53. ככל ואינך מסכים אם תנאי כלשהו מתנאי התקנון עליך לעזוב לאלתר את האתר ולהפסיק את השימוש בו.

 

הגבלת אחריות

54. כל המידע הנמסר על ידי משתמש ו/או רוכש הינו באחריותו הבלעדית והוא אחראי באופן מלא על אמיתות, אמינות ודיוק תכניו.

55. הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לגבי המידע ו/או התוכן הנוגע למוצר ו/או לשרות המצוי ו/או המוצע באתר.

56. כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית. לרז יראקצ'י לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

57. רז יראקצ'י לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות היא לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות על מידע שהושג דרך האתר.

58. הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרים של שימוש אסור במידע הרשום באתר הנובע מחדירה בלתי חוקית ולא תהא אחראית בשום מקרה כלפי הרוכש בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פרצת אבטחה ו/או כשל באתר.

59. במקרה של הפרת תנאי תקנון זה, הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים למסור לצדדים שלישיים פרטי התקשרות לצורך נקיטת הליך טרום משפטי ו/או משפטי.

60. יובהר, כי הנהלת האתר ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות תנאי מבצע, להגביל בכמות, להעלות או להפחית מחירים ולעשות כל שינוי בתנאי העסקה ולכן על משתמש האתר המבקש לרכוש מוצר ו/או שירות מסוים החובה לברר את מלוא תנאי העסקה.

61. אין בפרסום מוצר ו/או שירות ו/או במתן מידע ו/או בפרסום תכנים כלשהם כדי להוות המלצה ו/או חלופה לייעוץ.

 

היעדר אחריות בגין אי זמינות האתר

62. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט.

63. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בהנהלת האתר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בהנהלת האתר, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות.

64. הנך פוטר את הנהלת האתר בגין כל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 

קניין רוחני

65. האתר הינו רכושה הבלעדי של רז יראקצ'י וכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים באתר ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או שיטות השיווק, הנראות, התוכן, המידע, העיצוב המזוהים עם אתר ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים באתר (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלותה הבלעדית.

66. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להדפיס ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם ו/או להשתמש בתכנים ו/או במידע ו/או לעשות בהם כל פעולה המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של רז יראקצ'י אלא בהסכמה מפורשת בכתב ומראש מצדה.

67. למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני האתר באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל הרשתות החברתיות ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני.

68. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות, תמונות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים שכאלו הינם רכושם של בעליהם. היותם של הסימנים באתר אין בהם משום הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בסימנים בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

69. לבעלת האתר הוענק רישיון שימוש בסימנים לשם הצגתם באתר.

70. יובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא ביחס להפרה של זכויות קניין רוחני שהתבצעו על ידי גולש ו/או רוכש.

 

שינוי תנאי התקנון

71. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

 

מדיניות פרטיות

72. רז יראקצ'י עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטיך, על התכנים והמידע המועברים על ידך וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן הגלישה.

73. שימוש במידע הינו לצרכים פנימיים ולצרכים שיווקיים.

74. קבצי "עוגיות"- cookies" " נוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשת לאתר וכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלך. אתה יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלך כך שתסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליך.

75. רז יראקצ'י לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצעת פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפרת את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לרז יראקצ'י למסור את פרטיך ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בינך לבין רז יראקצ'י.

76. רז יראקצ'י לא יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונותיה במקרה כזה לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפיה.

77. שימוש באתר או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו, מהווה הסכמה לתנאי הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי הפרטיות, עליך להימנע משימוש באתר.

78. תנאי הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

79. האתר מתחייב לשמור על סודיותך ומתחייב שלא להעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.

80. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של רז יראקצ'י. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה גם תחת הקישור "מדיניות פרטיות".

81. תנאי מדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בסתירה בין תנאי הפרטיות ולבין התקנון יגברו תנאי הגנת הפרטיות.

82. ייתכן כי יישלח אליך מטעם האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו מידע בדבר פרסום ושיווק מוצרים ו/או שירותים ו/או תוכן רלבנטי וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, וואטסאפ.

83. מידע זה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת ו/או למספר הסלולארי שהזנת והנך מאשר ומסכים בזאת להנהלת האתר ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור.

84. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין במידע ולבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות אלינו: 052-8272109 razus456@gmail.com.

85. ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע זה. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות כאמור, הנך מוזמן לפנות לטלפון שמספרו: 052-8272109 או למייל: razus456@gmail.com  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

 

המחאת זכויות

86. רז יראקצ'י רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש/ת והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.

87. למשתמש/ת האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של רז יראקצ'י ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

88. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט במחוז מרכז, המוסמך לפי העניין.

bottom of page