top of page

מדיניות פרטיות

72. רז יראקצ'י עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטיך, על התכנים והמידע המועברים על ידך וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן הגלישה.

73. שימוש במידע הינו לצרכים פנימיים ולצרכים שיווקיים.

74. קבצי "עוגיות"- cookies" " נוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשת לאתר וכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלך. אתה יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלך כך שתסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליך.

75. רז יראקצ'י לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצעת פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפרת את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לרז יראקצ'י למסור את פרטיך ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בינך לבין רז יראקצ'י.

76. רז יראקצ'י לא יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונותיה במקרה כזה לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפיה.

77. שימוש באתר או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו, מהווה הסכמה לתנאי הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי הפרטיות, עליך להימנע משימוש באתר.

78. תנאי הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

79. האתר מתחייב לשמור על סודיותך ומתחייב שלא להעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.

80. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של רז יראקצ'י. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה גם תחת הקישור "מדיניות פרטיות".

81. תנאי מדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בסתירה בין תנאי הפרטיות ולבין התקנון יגברו תנאי הגנת הפרטיות.

82. ייתכן כי יישלח אליך מטעם האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו מידע בדבר פרסום ושיווק מוצרים ו/או שירותים ו/או תוכן רלבנטי וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, וואטסאפ.

83. מידע זה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת ו/או למספר הסלולארי שהזנת והנך מאשר ומסכים בזאת להנהלת האתר ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור.

84. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין במידע ולבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות אלינו: 052-8272109 razus456@gmail.com.

85. ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע זה. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות כאמור, הנך מוזמן לפנות לטלפון שמספרו: 052-8272109 או למייל: razus456@gmail.com  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

 

המחאת זכויות

86. רז יראקצ'י רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש/ת והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.

87. למשתמש/ת האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של רז יראקצ'י ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

88. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט במחוז מרכז, המוסמך לפי העניין.

bottom of page